Kripto Para ile,
Maaþýnýz

Kripto Alýn ve Satýn

Kripto Satýn Alýn, Satýn, Depolayýn, Gönderin ve Alýn
Varlýklarýnýzý Alýn, Satýn ve Depolayýn
Her yerde Kripto ile Ödeme Yapýn
Kimliðinizi Depolayýn

Her yerde Ýþ (JOB) Bulun

Maaþýnýzý Kripto Para birimleriyle alýn
Maaþýnýzýn para birimini seçin
Ýþ Deneyiminizi Kaydedin
Ýþ Vereninizi ve Çalýþanýnýzý Sýralayýn

Kripto Para Ýþi

10 M
Seviye 6
5 M
Seviye 5
1 M
Seviye 4
100 K
Seviye 3
10 K
Seviye 2
1 K
Seviye 1

Kriptonuzu takip edin

En Ýyi Kripto Para Birimlerinden Bir Seçkiyi Satýn Alýn, Satýn, Depolayýn, Gönderin ve Alýn
Loading...

Yükleniyor

Deðerlerimiz

Hedeflerimize deðerlerimizin rehberliðinde yürüyoruz
Jobchain®'de yenilikçi bir ürün geliþtirmenin yaný sýra yeni iþ modellerini teþvik ediyor ve insanlarýn, özellikle de buna en çok ihtiyaç duyanlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmaya çalýþýyoruz. Misyonumuz dünyanýn her köþesine ulaþmak ve bu öncü teknolojik deneyime onlarýn katýlýmýný saðlamaktýr.
Jobchain®, dünyada benzersiz bir projenin geliþimini ve büyümesini mümkün kýlan kökene ve aileye saygýdýr. Daha yüksek hedeflere doðru ilerlememizi saðlayan, iþe olan saygý.
Jobchain® olarak yaptýðýmýz iþe bütünüyle inanýyoruz, bu da bizi hedeflerimize doðru güvenli ve etkili bir þekilde yol almaya yönlendiriyor. Ekibimizin coþkusu, hedeflerimize kararlýlýkla ulaþmak için hayati önem taþýyor.
Eminiz ki sadece ekibimize ve müþterilerimize baðlý ve sadýk kaldýðýmýzda, onlar da bize bu sadakati geri verecektir ki þirketimizin bir iþin en iyi þekilde yapýlmasýna duyduðu baðlýlýðý ve daha da iyi yapýlmasý mücadelesine vurgusu sebebiyle bunun þirketimiz için olmazsa olmaz bir deðer olduðunu düþünüyoruz.
Jobchain®’de kalite kelimesinin anlamý maksimum verilmelidir. Bunu sadece kendimizden en iyiyi talep ederek verebiliriz. En yüksek kalite standartlarýna göre çalýþarak dünyaya herkes için deðerli bir ürün sunabileceðimize inanýyoruz.
Dürüstlük, insanlara saygý, doðruluk, sorumluluk, duygusal kontrol, kendimize saygý, disiplin, tutarlýlýk, eylemlerde kararlýlýk ve mesleki çevremizde ana odak noktasý olan dürüstlük, bu deðerlerin her birimizce taþýnmasýný saðlýyor.

Ekibimiz

Jobchain Ekibi, ortak bir hedefe doðru yürüyen bir profesyoneller ailesidir
Jose Bay

CEO

Zulfikor Mukhtashov

CFO

Fernando Monserrat

COO

Alejandro Zaldivar

CCO

Valentin Fernandez

Ekonomist

Peter Isaac

Ürün Yöneticisi

Daniel García-Yarnoz

Mühendislik Yöneticisi

Toño Becerril

Kurumsal Geliþim